Etiske retningslinjer

Vi står hver dag i valgsituasjoner i krysningsområdet mellom omsorg for sårbare grupper, lojalitet til miljøregler, bruk av tvang og makt og retten til å bestemme i eget liv. En høy grad av etisk bevissthet hos alle ansatte i Stiftelsen Radarveien er viktig for å ta gode valg i hverdagen.

Våre etiske retningslinjer støtter seg til «FN konvensjonen for mennesker med funksjonsnedsettelse» (CRPD) og FOs «Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere». Disse dokumentene gir uttrykk for et verdisyn som er sammenfallende med vårt.

Kvalitet

 • Vi er bevisste vår påvirkning og innflytelse over brukernes liv
 • Vi snakker med brukerne, er oppmerksomt tilstede i samspillet med brukerne og legger til rette for at de får innflytelse over egen hverdag
 • Vi tilstreber høy faglig kompetanse i arbeidet og legger til rette for faglig utvikling
 • Vi bidrar til økt bevisstgjøring i samfunnet for å fremme respekten for mennesker med utviklingshemming

Samarbeid

 • Vi er bevisste makten vi har i kraft av vår posisjon
 • Vi tar initiativ til samarbeid med pårørende og viser dem anerkjennelse og respekt
 • Hver enkelt av oss har et ansvar for å etablere og vedlikeholde gode samarbeidsforhold både innad på arbeidsplassen og med våre samarbeidspartnere
 • Vi kan kun ta imot personlige gaver av ubetydelig verdi fra brukere eller pårørende

Trivsel

 • Vi behandler hverandre med respekt og verdighet
 • Vi har en løsningsorientert holdning der vi fokuserer på det positive og har et blikk for det som fungerer
 • Vi tar vare på lokaler og felles eiendeler
 • Vi skaper møteplasser for å legge til rette for et inkluderende fellesskap der både brukere og ansatte opplever tilhørighet.

Den etiske refleksjon er en prosess som foregår kontinuerlig og etiske vurderinger er en del av vårt daglige arbeid. Vi rådfører oss med andre når vi opplever etiske dilemmaer.