VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

Koranapandemien

Avlastningen vår er åpen og har så langt klart å gi tilbud ut fra vanlig plan til dem som har ønsket å benytte seg av dette.

Radarveien dagsenter gir tilbud til så mange som mulig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Tilbudet tilrettelegges på en måte som ivaretar smittevernet, slik at risikoen for smittespredning begrenses mest mulig. Statlige myndigheter anbefalte 27. mai at kommunene, i faser med smittekontroll, skal opprettholde så normal drift av dagsentertilbud som mulig. Men de sier også at «ved smitteutbrudd kan tilbudet stenge på kort varsel».

Tilbudene på dagsenteret er individuelt tilpasset i nær dialog med pårørende, boliger og bydeler. Vi ønsker å gi gode og trygge tilbud til våre brukere og vi ønsker at de vi bistår skal være trygge og ha det godt. Vi prøver alle å gjøre de riktige tingene i denne situasjonen.

Regjeringen er i gang med en gradvis åpning av samfunnet, og vi følger rådene de gir. De sier «Det er helt avgjørende at vi fortsatt følger helsemyndighetenes råd om å holde avstand, vaske hendene og holde oss hjemme når vi er syke. Skal vi kunne fortsette gjenåpningen av samfunnet må vi være ekstra nøye for at vi fortsatt skal ha kontroll på smittesituasjonen.»

Radarveien følger veiledningene for smittevern og vi tilstreber å gi et forsvarlig tilbud som ivaretar både krav til smittevern, hensynet til sårbare grupper og individuelle behov hos brukerne våre.

 

 

Stiftelsen Radarveien gir tilbud til mennesker med utviklingshemming. Det har vi gjort siden 1973.

Vi er en tilpasningsdyktig organisasjon som leverer kvalitet. Vi har dedikerte og høyt kvalifiserte ansatte som hver dag arbeider for å høyne brukernes livskvalitet. Vi skaper vekst gjennom å se det enkelte menneske.

Radarveien har konsesjons-avtale med Oslo kommune om å drive dagsenter. Dagsenteret har 7 avdelinger. Fritt brukervalg i Oslo gjør det mulig å velge dagsenter og bolig ut fra egne ønsker og behov.

Radarveien har rammeavtale med Oslo kommune om kjøp av avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i et nytt tilbygg som ble ferdig i 2019.

I desember 2019 underskrev Radarveien og Oslo kommune rammeavtale om heldøgnstjenester (bolig) for personer over 18 år med multifunksjonshemming. Boligen vår er utformet som et bofellesskap der beboer har eget rom og der bad, kjøkken og andre fellesrom deles med andre. Både avlastnings- og heldøgnstjenestene holder til i det nye bygget.

Ta gjerne kontakt med oss 🙂

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.