VELKOMMEN TIL STIFTELSEN RADARVEIEN!

– Et godt sted å være –

Norge er i en krisesituasjon grunnet ukontrollert og akselererende spredning av koronaviruset. Myndighetene kommer daglig med nye forskrifter, retningslinjer og tiltak. Situasjonen er uoversiktlig og forandrer seg fort.

Erfaring fra andre land som ble rammet av koronaviruset tidligere enn oss, har gitt oss viktig informasjon om hva som er essensielt å gjøre i ulike faser av sykdomsutbruddet. Dersom vi klarer å spre sykdomstilfellene ut i tid, vil helsetjenesten ha større mulighet til å ha ressurser til å håndtere smittesituasjonen og gi helsehjelp til dem som er syke. Vi antar at mange av våre brukere vil trenge intensiv helsehjelp hvis de blir syke.

På Radarveien følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet og har vi innført mange smittebegrensende tiltak, blant annet har vi endret fra 3-delt turnus til medleverturnus på avlastningen. 

Radarveien dagsenter og Skredderstua arbeidssenter har midlertidig stengt grunnet smittefare. Helsedirektoratet gjorde 15.3.20 et vedtak etter smittevernloven om å stenge flere virksomheter som ikke anses som nødvendig helsehjelp, blant annet med mål om å stoppe spredning av Covid-19.

Stiftelsen Radarveien vil være med i dugnaden for å begrense spredning av koronaviruset. Vi tror det trengs beredskap på mange plan over tid. Vi er i tett dialog med pårørende, boliger og bydeler slik at brukerne kan få nødvendig helsehjelp. 

Marianne Wahlstrøm
direktør

 

 

Stiftelsen Radarveien gir tilbud til mennesker med utviklingshemming. Det har vi gjort siden 1973.

Vi er en tilpasningsdyktig organisasjon som leverer kvalitet. Vi har dedikerte og høyt kvalifiserte ansatte som hver dag arbeider for å høyne brukernes livskvalitet. Vi skaper vekst gjennom å se det enkelte menneske.

Radarveien har konsesjons-avtale med Oslo kommune om å drive dagsenter. Dagsenteret har 7 avdelinger. Fritt brukervalg i Oslo gjør det mulig å velge dagsenter og bolig ut fra egne ønsker og behov.

Radarveien har rammeavtale med Oslo kommune om kjøp av avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemming. Avlastningsavdelingen holder til i et nytt tilbygg som ble ferdig i 2019.

I desember 2019 underskrev Radarveien og Oslo kommune rammeavtale om heldøgnstjenester (bolig) for personer over 18 år med multifunksjonshemming. Boligen vår er utformet som et bofellesskap der beboer har eget rom og der bad, kjøkken og andre fellesrom deles med andre. Både avlastnings- og heldøgnstjenestene holder til i det nye bygget.

Ta gjerne kontakt med oss 🙂

Radarkvelden

Vi inviterer til fritidstilbud på kveldstid for utviklingshemmede i Oslo.